کاوه شیرزادی

مربی هنرهای رزمی و اسکیت کارشناس تربیت بدنی،سخنران انگیزشی،بازرس شرکت تیک

مدیریت و مربی گری ورزشی

رزومه