نسیم خزایی

عضو هیئت مدیره شرکت آموزشی و موفقیت تیک. مدرس و پژوهشگر

دبیر سیر مطالعاتی,دبیرپژوهشی

رزومه