الهام خزایی

عضو هیئت مدیره شرکت آموزشی و موفقیت تولد یک کهکشان، کارآفرین، مشاورفروش و مدرس

کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه

رزومه