اعلامیه ها

۰۱تیر ۱۳۹۸

یکی از راه های احساس آرامش وخوشبختی در خانواده ، میان زوجین آگاهی به تفاوت هایی است که نسبت به یکدیگر دارند چرا که اگر زنان و مردان بخواهند زندگی شیرینی را ایجاد کنند و از کنار هم بودن لذت ببرند ، باید خصوصیات طرف مقابل خود را به خوبی بشناسند و برای این تفاوت […]