ورزشی وپزشکی

۲۹مهر ۱۳۹۸

پروتئین وی چیست؟ پروتئین وی ترکیبی از پروتئن های مشتق شده از آب پنیر است. این آب پنیر در زمان تولید پنیر از شیر تهیه می شود. شیر حاوی دو نوع پروتئین اصلی است: کازئین ۸۰٪و پروتئین وی ۲۰٪ پروتئین وی از بخش محلول در آب شیر به دست می آید. به این صورت که […]