رشد شخصی و خود شناسی

۱۱بهمن ۱۳۹۷

عزت نفس سالم چیست؟ شرایط پر آشوب زمانه ی ایجاب می کند که شناخت روشنی از هویت، شایستگی و ارزش خود داشته باشیم.  بی خبر از ماهیت خویش نه می دانیم که کیستم و نه می توانیم به خود اعتماد کنیم. ثباتی را که نمی توانیم در دنیا بیابیم باید در وجودمان ایجاد کنیم زندگی […]