رشد شخصی-مدیریت و رهبری خود

۱۱تیر ۱۳۹۸

رشد شخصی چیست؟ در یک تعریف می توان گفت رشد شخصی را مجموعه ای از توانایی ها ، مهارتها ،اطلاعات ، سیل تجربیات ، موقعیت ها و شرایط مختلف  و الگو ها و داده های ذهنی دانست که چگونگی رفتارها و واکنش های ما و مدیریت و رهبری خود را تعریف و تعیین می کند. […]