خانواده

۱۷مهر ۱۳۹۸
انتقاد صحیح به همسر

همگی ما این را خوب درک کرده ایم که مسئله ای به نام سوختن و ساختن به هیچ عنوان صحیح نیست اما این دلیل محکمی بر این نمیشود هر گونه که خواستیم، خواسته های خود را بیان کنیم. برای مثال به چند روش می توان به یک فرد بد اخلاق انتقاد کرد و به او […]